Национальный гимн Шри-Ланки

Общая информация о гимне Шри-Ланки

Страна:Шри-Ланка
Название на русском:Мать Шри-Ланка
Название на государственном:ශ්‍රී ලංකා ජාතික ගීය
Язык гимна:Синхала, Тамильский
Автор текста гимна:Ананда Самаракун
Композитор:Ананда Самаракун
Дата написания:1940
Дата принятия:1951

Гимн Шри-Ланки слушать онлайн

Гимн Шри-Ланки скачать

скачать mp3

Гимн Шри-Ланки — текст (слова)

Гимн Шри-Ланки на родном языке и перевод текста на русском:

Гимн Шри-Ланки на сингальском языке:Гимн Шри-Ланки на тамильском языке:
ශ්‍රී ලංකා මාතා

CHORUS:
අප ශ්‍රී ලංකා
නමෝ නමෝ නමෝ නමෝ මාතා

1. සුන්දර සිරි බරිනි
සුරැදි අති ශෝබමාන ලංකා
ධාන්‍ය ධනය නෙක මල් පලතුරු පිරි ජය භූමිය රම්‍යා
අපහට සැප සිරි සෙත සදනා ජීවනයේ මාතා
පිලිගනු මැන අප භක්‌තී පූජා
නමෝ නමෝ මාතා

Chorus

Chorus

2. ඔබ වේ අප විද්‍යා, ඔබමය අප සත්‍යා
ඔබ වේ අප ශක්‌තී , අප හද තුල භක්‌තී
ඔබ අප ආලෝකේ, අපගේ අනුප්‍රාණෙ
ඔබ අප ජීවන වේ, අප මුක්‌තිය ඔබ වේ
නව ජීවන ෙදමිේන
නිතින අප පුබුදු කරන් මාතා

3. ඥාන වීර්ය වඩවමින් රැගෙන යනු
මැන ජය භූමි කරා
එක මවකෙග දරු කැල බැවිනා
යමු යමු වී ෙනාපමා
ප්‍රේම වඩා සැම භීද දුරැර දා
නමෝ නමෝ මාතාඅ

Chorus

Chorus
ஸ்ரீ லங்கா தாயே

CHORUS:
நம் ஸ்ரீ லங்கா
நமோ நமோ நமோ நமோ தாயே

1. நல்லெழில் பொலி சீரணி
நலங்கள் யாவும் நிறை வான்மணி லங்கா
ஞாலம் புகழ் வள வயல் நதி மலை மலர்
நறுஞ்சோலை கொள் லங்கா
நமதுறு புகலிடம் என ஒளிர்வாய்
நமதுதி ஏல் தாயே
நமதலை நினதடி மேல் வைத்தோமே
நமதுயிரே தாயே

Chorus

Chorus

2. நமதாரருள் ஆனாய்
நவை தவிர் உணர்வானாய்
நமதோர் வலியானாய்
நவில் சுதந்திரம் ஆனாய்
நமதிளமையை நாட்டே
நகு மடி தனையோட்டே
அமைவுறும் அறிவுடனே
அடல்செறி துணிவருளே

3. நமதோர் ஒளி வளமே
நறிய மலர் என நிலவும் தாயே
யாமெல்லாம் ஒரு கருணை அனைபயந்த
எழில்கொள் சேய்கள் எனவே
இயலுறு பிளவுகள் தமை அறவே
இழிவென நீக்கிடுவோம்
ஈழ சிரோமணி வாழ்வுறு பூமணி
நமோ நமோ தாயே

Chorus

Chorus
Гимн Шри-Ланки на английском языке:Гимн Шри-Ланки на русском языке:
Mother Sri Lanka

CHORUS:
Our Sri Lanka
We salute Thee, Mother!

1. Plenteous in prosperity, Thou,
Beauteous in grace and love,
Laden with corn and luscious fruit
And fragrant flowers of radiant hue,
Giver of life and all good things,
Our land of joy and victory,
Receive our grateful praise sublime,
We salute Thee, Mother!

Chorus

Chorus

2. Thou gavest us Knowledge and Truth,
Thou art our strength and inward faith,
Our light divine and sentient being,
Our breath of life and liberation.
Grant us, bondage free, inspiration.
Inspire us for ever.

3. In wisdom and strength renewed,
Ill-will, hatred, strife all ended,
In love enfolded, a mighty nation
Marching onward, all as one,
Lead us to fullest freedom
We salute Thee, Mother!

Chorus

Chorus
Мать Шри Ланка

Припев:
Наша Шри Ланка,
Мы кланяемся Тебе, Матушка!

1. Богатая процветанием, Ты,
Прекрасна милостью и любовью,
Обильно награждена хлебом и сочными плодами,
И ароматными цветами ярких оттенков,
Дарительница жизни и всех благ,
Наша земля радости и победы,
Прими наш благодарный возвышенный почтень,
Мы кланяемся Тебе, Матушка!

Припев

Припев

2. Ты дала нам Знание и Истину,
Ты - наша сила и внутренняя вера,
Наши свет души и разумное существо,
Наше дыхание жизни и освобождение.
Подари нам, свободных от оков, вдохновение.
Вдохнови нас навечно.

3. В мудрости и обновленной силе,
Закончены злонравие, ненависть, ссоры,
В объятиях любви, как могучая нация,
Шагая вперед, все как одно,
Веди нас к полной свободе,
Мы кланяемся Тебе, Матушка!

Припев

Припев
Читайте также:  Национальный гимн Латвии

История появления гимна Шри-Ланки

После предоставления независимости Шри-Ланке (ранее известной как Цейлон) в 1948 году возникла необходимость в государственном гимне.

В 1951 году был проведен конкурс на лучший гимн, и конкурс выиграл вклад Ананды Самарконе, написанный на сингальском языке.

Его первое исполнение состоялось в четвертую годовщину независимости Шри-Ланки, в начале 1952 года.

Однако вокруг первоначального текста возникли некоторые разногласия, в результате чего в начале 1960-х годов были внесены небольшие изменения, даже вопреки желанию автора.

Изменения были внесены для того, чтобы сделать гимн более всеобъемлющим и инклюзивным.

Как правило, гимн поется на сингальском, доминирующем языке страны.

Тем не менее, тексты песен на тамильском, другом официальном языке Шри-Ланки, также существуют и обычно исполняются в тамилоязычных регионах.

В какой-то момент правительственный чиновник открыто выразил мнение о том, что тексты песен на тамильском языке следует удалить, но эта позиция вызвала резкую реакцию общественности.

В результате решение было отменено, и тексты на тамильском языке по-прежнему признаются официальными.

Гимн Шри-Ланки — это символ гордости и единства страны. Он воспевает красоту страны, ее историю и ее народ.

Гимн является важной частью шриланкийской культуры и наследия.

Нотная запись Национального гимна Шри-Ланки

Ноты гимна Шри-Ланки
Ноты государственного гимна Шри-Ланки, музыка
Пожалуйста, оцените материал:
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Flagi.site
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: